Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN   PREVECO
(overeenkomst op afstand)


Preveco B.V. (hierna te noemen Preveco) is gevestigd aan de Parallelweg 37-39 te Etten Leur en in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda ingeschreven onder nummer
58513698.


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Gegevens van Preveco / Identiteit

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht voor consumenten

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Preveco;
 3. Afnemer: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon  die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Preveco.
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Preveco in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Preveco : de onderrnemer, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Preveco georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Preveco gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.Artikel 2 - Identiteit van Preveco

Preveco B.V.
Parallelweg 37-39
Telefoonnummer:   076-7620180 (ma t/m vrij 09:00u -17:00u)
E-mail:                    info@preveco.nl
KvK:                        58513698
BTW:                       NL853071445B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Preveco en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Preveco en consument/ afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/afnemer  beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Preveco zijn in te zien en zij op verzoek van de consument/afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/afnemer  ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/afnemer  op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/afnemer  langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument/afnemer  zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Preveco gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Preveco niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Preveco de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument/afnemer  te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument/afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Preveco zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument/afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/afnemer  van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument/afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Preveco onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door  Preveco is bevestigd, kan de consument/afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Preveco en de consument/afnemer hieraan gebonden.
 4. Aanbiedingen van Preveco gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. Preveco kan niet aan haar aanbieding worden gehouden als de consument/afnemer had moeten begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft  Preveco passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/afnemer elektronisch kan betalen, zal  Preveco daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 7. Preveco kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument/afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien  Preveco op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8. Preveco zal bij het product of dienst aan de consument/afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van Preveco waar de consument/afnemer met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Preveco deze gegevens al aan de consument/afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Preveco bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Preveco retourneren, conform de door Preveco verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Preveco dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Preveco kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Preveco dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Het herroepingsrecht is tevens uitgesloten voor afnemers zoals deze hierboven zijn gedefinieerd.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Preveco producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Preveco geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Preveco dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument/afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt,  inclusief omzetbelasting (BTW).

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Preveco staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Preveco biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie (-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken,zonder evenwel de rechten van de consument/afnemer, voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
 3. Preveco is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de consument/afnemer , noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van zaken.
 4. De consument/afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument/afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Preveco. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Preveco worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van het gebrek,  beschadiging ontstaan na constatering van het gebrek, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van het gebrek doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 5. Indien klachten van de consument/afnemer door Preveco gegrond worden bevonden zal Preveco naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument/afnemer een schriftelijke regeling voor de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Preveco en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken dan wel (naar keuze van Preveco) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Preveco gedekte bedrag . Iedere aansprakelijkheid van Preveco voor enig andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 6. Preveco is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van de consument/afnemer of van personeel van laatstgenoemde.
 7. Deze garantie geldt niet indien A) en zolang de consument/afnemer jegens Preveco in gebreke is en B) de consument/afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Preveco en/of gebruiksaanwijzing zijn behandeld of D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Preveco zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De door Preveco opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument/afnemer geen recht op schadevergoeding.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/afnemer  aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4. Verzendkosten zullen in rekening worden gebracht.
 5. De consument/afnemer dient voor ontvangst te tekenen. Indien de consument/afnemer weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico voor de consument/afnemer.
 6. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/afnemer  hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument/afnemer  heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Preveco het bedrag dat de consument/afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Preveco zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Preveco.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Preveco tot het moment van bezorging aan de consument/afnemer  of een vooraf aangewezen en aan Preveco bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van alle door Preveco aan consument/afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Preveco zolang de consument/afnemer de vorderingen van Preveco uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument/afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument/afnemer de vorderingen van Preveco wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten een en ander zoals bedoeld in artikel 32 BW.
 2. De door Preveco geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De consument/afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enig andere wijze te bezwaren.
 4. De consument/afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Preveco of een door laatstgenoemde aan te stellen derde, om in alle gevallen waarin Preveco haar eigendomsrechten wil uitoefenen al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag  leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument/afnemer verplicht Preveco zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De consument/afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Preveco.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument/afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument/afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Preveco te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument/afnemer  heeft Preveco behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Preveco beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Preveco, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Preveco ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Preveco binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/afnemer  een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling / geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie.

 

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Preveco en de consument/afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.